AirCover za gostitelje
AirCover za gostitelje
AirCover za gostitelje
AirCover za gostitelje
AirCover za gostitelje
AirCover za gostitelje

Celovita zaščita. Vedno je vključen in vedno brezplačen. Samo na Airbnbju.

1 milijon USD za odgovornost

Zaščiteni ste – tudi v redkih primerih, ko se gost poškoduje.

1 milijon USD za škodo

Krijemo škodo, ki jo gostje povzročijo v vašem prostoru, na stvareh in dragocenostih.

Kritje za škodo, ki jo povzročijo hišni ljubljenčki

Brez skrbi: pokrita je tudi škoda, ki jo povzročijo štirinožni gostje.

Kritje za globinsko čiščenje

Povrnili vam bomo nepričakovane stroške čiščenja.

Kritje za izgubo dohodka

Airbnb vam povrne izgubljeni dohodek, če zaradi škode odpoveste potrjeno rezervacijo.

14-dnevni rok za prijavo

Za prijavo škode imate na voljo 14 dni, tudi če vaše rezervacije potekajo ena za drugo.

Hitra povračila stroškov

Hitro vam bomo povrnili škodo, ki so jo povzročili gostje – običajno v roku 2 tednov.

Hitrejša podpora za supergostitelje

Supergostiteljem je na voljo posebna linija za prednostno pošiljanje prijav škode.

Samo Airbnb vam nudi AirCover

AirbnbTekmeci
1 milijon USD za odgovornost
1 milijon USD za škodo
Kritje za hišne ljubljenčke
Kritje za čiščenje
Kritje za izgubo dohodka
14-dnevni rok za prijavo
Hitrejša povračila škode
Hitrejša podpora
Od novembra 2021 AirCover za gostitelje ponuja celovitejše ugodnosti v primerjavi z brezplačno ponudbo naših glavnih tekmecev.
Zaščiteni ste, kadarkoli skrbite za goste na Airbnbju.

Vaša vprašanja, naši odgovori

Ne najdete, kar iščete? Obiščite Center za pomoč.
lahko izveste še več o programu AirCover za gostitelje in vsem, kar ponuja, ter si ogledate pogoje in pravila.

Preizkusite se v vlogi gostitelja na Airbnbju

Pridružite se nam. Pomagali vam bomo na vsakem koraku.