POVZETEK ZAVAROVANJA

Zavarovanje za gostitelje na Japonskem

Kaj je zavarovanje za gostitelje na Japonskem?

Zavarovanje za gostitelje na Japonskem krije primere, ko ima gostitelj* odgovornost ali druge stroške v zvezi s poškodbami drugih oseb ali škodo na premoženju drugih oseb zaradi delitve prenočišča, in primere, ko ima gostitelj škodo na svojem premoženju zaradi bivanja gosta*. V primerih, ko je gostiteljeva lastnina poškodovana zaradi bivanja gosta, bo zavarovalno kritje veljalo, če spora med gostiteljem in gostom ni mogoče medsebojno rešiti in se gostitelj obrne na Airbnb.

Zavarovanje za gostitelje na Japonskem je zavarovalni program, ki ga je sklenila zavarovalnica Sompo Japan Insurance Inc.

Gostiteljem ni treba plačati zavarovalnih premij, da bi imeli korist od programa zavarovanja za gostitelje na Japonskem.

Oglejte si naslednje informacije o zavarovalnem kritju zavarovanja za gostitelje na Japonskem.

Zavarovalna doba

Ta zavarovalna doba tekočega programa zavarovanja velja od 31. julija 2021 do 31. julija 2022.

Obseg in pogoji

Obseg in pogoji prijave za zavarovanje za gostitelje na Japonskem

Zavarovanje za gostitelje na Japonskem krije škodo, nastalo na premoženju gostitelja, njegovo odgovornost ali druge stroške, ki jih ima gostitelj v zvezi s poškodbami in škodo, ki jo utrpijo druge osebe ali ki nastane na njihovem premoženju v času delitve prenočišča.

  1. Zavarovana nastanitev

v okviru zavarovanja za gostitelje na Japonskem krije prenočišče*, ki je v lasti gostitelja, ki ga ta uporablja ali upravlja z njim med izvajanjem dejavnosti deljenja prenočišč.

(*) Prenočišče pomeni objekte, ki so bili odobreni v skladu z zakonom o poslovanju hotelov, potrjeni v skladu z zakonom o posebnih območjih nacionalne strategije, priglašeni v skladu z zakonom o oddajanju nepremičnin, ali druge objekte, v katerih se opravlja podobna nastanitvena dejavnost, vendar pod pogojem, da so izpolnjene vse naslednje zahteve: – objekti so v lasti ali najemu gostitelja; – objekti so objavljeni na spletišču Airbnb; in – objekte rezervira in uporablja oseba, ki se strinja z Airbnbjevimi pogoji storitve in uporablja spletišče Airbnb. Nastanitveni objekti vključujejo mobilne hiše, avtobuse, avtodome, hišice na drevesu in druge objekte, ki so parkirani in se uporabljajo kot nastanitveni objekti. Vključeni so tudi ladje in plovila, če se uporabljajo kot nastanitveni objekti.

  1. Gostitelj/Gostitelji

Gostitelji so osebe, ki sodelujejo v (*) dejavnosti deljenja prenočišč.

  1. Gost/Gostje

Gostje pomenijo uporabnike (*) dejavnosti deljenja prenočišč, vključno s tistimi, ki jih je povabil uporabnik, in tistimi, ki skupaj uporabljajo dejavnost deljenja prenočišč.

(*) Delitev prenočišč pomeni hotelsko dejavnost, določeno v zakonu o poslovanju hotelov (zakon št. 138 iz leta 1948), dejavnost, določeno v zakonu o posebnih območjih nacionalne strategije (zakon št. 107 iz leta 2013), ali nastanitveno dejavnost, določeno v stanovanjskem zakonu (zakon št. 65 iz leta 2017), ali drugo podobno nastanitveno dejavnost ter vse dejavnosti, ki se izvajajo znotraj ali zunaj takega prenočišča in so povezane z zgornjimi storitvami, ki se izvajajo v skladu s transakcijami na digitalni platformi Airbnb.

Zavarovalno kritje (pogoji glede odgovornosti)

Zgornja meja, ki se uporablja med zavarovalno dobo, je 100.000.000 JPY na nesrečo.

Izključitve iz kritja

Glavne postavke, ki jih ne krije zavarovanje za gostitelje na Japonskem (klavzule v zvezi z nadomestilom za nastalo premoženjsko škodo)

Postavke, ki niso vključene v prenočišče:

– Valuta, denar, plemenite kovine v obliki palic, bankovci ali vrednostni papirji. – Zemljišče, voda ali katerakoli druga snov v zemljišču ali na njem, vendar to ne velja za izboljšave zemljišča, ki vključujejo krajinsko vrtnarjenje, ceste in pločnike (vendar velja za vsako dodatno zemljišče ali zemljišče pod tako namestitvijo) ali vodo v zaprtem rezervoarju in cevovodnem sistemu ali katerikoli drugi opremi za pridelovanje. – Živali, vključno, vendar ne omejeno na, živino in hišne ljubljenčke. – Drevesa, ki se vzgajajo za prodajo, in pridelki. – Plovila, zrakoplovi, vesoljska plovila in sateliti, vendar to ne velja za plovila, ki se ne uporabljajo ali pa se uporabljajo kot prenočišče. – Vozila, vendar pa to ne vključuje vozil, ki se ne uporabljajo ali pa se uporabljajo kot prenočišče. – Podzemni rudniki ali rudniški jaški ali kakršnakoli lastnina znotraj teh rudnikov ali jaškov. – Jezovi, jarki in nasipi. – Premična lastnina. – Prenosne in distribucijske linije več kot 305 metrov od prenočišča.

Glavni primeri, v katerih zavarovalnica ne izplača denarja:

– vojna, uporaba sile s strani tuje države, revolucija, prevzem oblasti, državljanska vojna, oboroženi upori ali drugi podobni incidenti in nemiri. – Škoda, ki jo povzroči sevanje, eksplozija ali druga škoda zaradi jedrske reakcije ali razpada atomskega jedra jedrskega gorivnega materiala ali materiala jedrskega vira, radioaktivni element, radioaktivni izotop ali material, kontaminiran s takim materialom, ali nesreča, ki se lahko pripiše takšnemu materialu, razen jedrskih reakcij ali jedrskega razpada atomskih jeder radioaktivnih izotopov za medicinsko, znanstveno ali industrijsko uporabo. – Terorizem. – Dejanska ali grozeča zlonamerna uporaba strupenih bioloških ali kemičnih snovi. – Škoda, ki nastane v prenočišču v obdobju, v katerem gostje ne uporabljajo prenočišča. – Škoda, ki jo povzročijo namerne kršitve ali huda malomarnost gostiteljev. – Drugo.

Glavni primeri, v katerih zavarovalnica ne izplača denarja (klavzule v zvezi z nadomestilom za nastalo škodo)

– Vojna, uporaba sile s strani tuje države, revolucija, prevzem oblasti, državljanska vojna, oboroženi upori ali drugi podobni incidenti in nemiri. – Škoda, ki jo povzroči sevanje, eksplozija ali druga škoda zaradi jedrske reakcije ali razpada atomskega jedra jedrskega gorivnega materiala ali materiala jedrskega vira, radioaktivni element, radioaktivni izotop ali material, kontaminiran s takim materialom, ali nesreča, ki se lahko pripiše takemu materialu, razen jedrskih reakcij ali jedrskega razpada atomskih jeder radioaktivnih izotopov za medicinsko, znanstveno ali industrijsko uporabo. – Škoda, ki jo je povzročila namerna kršitev gostiteljev. – Odgovornost do sorodnikov, ki živijo pri gostiteljih. – Odgovornost, ki izhaja iz telesne invalidnosti, ki jo utrpijo zaposleni pri gostiteljih, medtem ko opravljajo delo za gostitelje. – V primerih, ko med gostiteljem in drugo osebo obstaja poseben dogovor glede odškodnine, je odgovornost določena s takim dogovorom. – Odgovornost, ki jo povzročijo odpadne vode ali emisije. – Odgovornost, ki izhaja iz poklicnega dela odvetnikov, registriranih tujih odvetnikov, pooblaščenih javnih računovodij, davčnih računovodij, arhitektov, projektantov, preiskovalcev zemljišč in nastanitev, sodnih pisarjev, upravnih pisarjev, veterinarjev ali drugih podobnih oseb. – Odgovornost, ki izhaja iz posedovanja, uporabe ali upravljanja kateregakoli zrakoplova, avtomobila, plovila ali vozila izven namestitvenega objekta, kar izključuje vsakršno škodo zaradi uporabe ali upravljanja avtomobila, plovila ali vozila izven namestitvenega objekta, vendar v času uporabe takšnega avtomobila, plovila ali vozila izven namestitvenega objekta, ki je objavljeno kot prenočišče. – Odgovornost, ki izhaja iz gradbenih del najetega objekta, kot so prenova, razširitev ali rušenje, razen če se gostitelj ukvarja s takšno dejavnostjo. – Drugo.

Zavarovalni zahtevki

Obvestilo o nesreči

Če gostitelj opazi poškodbo ali premoženjsko škodo gosta ali tretje osebe, mora o tem nemudoma obvestiti Airbnb, saj obstaja možnost, da lahko uveljavi zavarovanje. Če gostitelj izve za škodo, ki je nastala na namestitvi, ki jo ima v lasti, ali lastnini, s katero upravlja, mora o tem obvestiti Airbnb, če z gostom ne doseže dogovora v 72 urah po prvem stiku z njim, saj obstaja možnost, da takšen primer krije zavarovanje.

Zahteva za dostavo zavarovalne police

Ta pregled zavarovanja za gostitelje na Japonskem ne vključuje vseh pogojev zavarovalne police. Če želite zahtevati kopijo zavarovalne police, se obrnite na [Marsh Japan, Inc.](mailto: jp.airbnb@marsh.com) in navedite podatke o svojem računu Airbnb.

Zavarovalnica, pri kateri je sklenjena zavarovalna polica

Sompo Japan Insurance Inc.